iiquu 510ILSAA009 manual

iiquu 510ILSAA009
7.8 · 1
PDF manual
 · 2 pages
English
manualiiquu 510ILSAA009
De afstandsbediening wordt gebruikt om het alarm in te schakelen (ARM) en uit te
schakelen (DISARM) of in te stellen op alarm- dan wel deurbelgeluid (Alarm/Chime).
De afstandsbediening werkt met infrarood en moet dus rechtstreeks op het alarm
gericht worden om te werken.
BATTERIJEN INSTALLEREN
De afstandsbediening wordt geleverd met één CR2032-batterij. De gemiddelde
levensduur van de batterij voor gewoon gebruik is ongeveer één jaar. Het
batterijvak bevindt zich aan de achterkant van de afstandsbediening.
1. Schuif het deksel van het batterijvak aan de achterkant van de
afstandsbediening eraf.
2. Verwijder voorzichtig de isolatietab van de batterij.
3. Plaats het deksel terug.
DE AFSTANDSBEDIENING KOPPELEN AAN HET ALARM
Zorg ervoor dat u de batterijen in het alarm en de afstandsbediening geïnstalleerd
heeft alvorens verder te gaan. Zoek de LEARN-knop aan de achterzijde van het
alarm (bij het batterijvak).
1. Druk op de LEARN-knop.
2. Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de voorkant van het alarm en
druk op de knop ARM (inschakelen). Het alarm laat een korte pieptoon horen
om te bevestigen dat de afstandsbediening aan het alarm is gekoppeld.
The remote control is used to ARM and DISARM the system or set in on alarm or
chime (doorbell) mode. The remote control operates using infra-red so it must be
pointing directly at the alarm to function.
INSTALLING BATTERIES
The remote control is supplied fitted with one CR2032 battery. Average battery life
for typical usage is up to one year.
The battery compartment is located on the back of the remote control.
1. Slide off the battery compartment cover located on the back of the
remote control.
2. Carefully remove the battery isolation tab fitted.
3. Replace cover.
LINKING THE REMOTE CONTROL TO THE ALARM
Make sure you have installed the batteries in the alarm and the remote control
before proceeding. Locate the LEARN button on the back of the alarm (near the
battery compartment).
1. Press the LEARN button.
2. Immediately point the remote control towards the front of the alarm unit
and press the ARM button. The alarm will sound a single short tone to confirm
the remote has been linked to the alarm.
WAARSCHUWING I.V.M. DE BATTERIJEN
- Verwijder batterij alvorens het product voor langere tijd op te bergen.
- Batterijen kunnen schadelijke vloeistoffen of ontvlambaar materiaal lekken
of ontploffen, waardoor letsels en productschade kunnen ontstaan.
- Vervang volledig lege batterijen onmiddellijk.
- Steek knoopcellen niet in uw mond want dit kan uw gezondheid schaden.
- Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Niet gebruiken in vochtige omgevingen.
PROBLEEMOPLOSSING
De afstandsbediening werkt niet
- Batterijen zijn leeg, bijna leeg, ontbreken of zijn onjuist geplaatst.
- LED van de infrarood-transmitter is verduisterd.
- De afstandsbediening is niet rechtstreeks op het alarm gericht.
WEGGOOIEN EN RECYCLEN
Aan het einde van de levensduur moet het product weggegooid
worden via een geschikt recyclecentrum. Niet weggooien bij uw
gewone huishoudelijke afval.
Niet verbranden.
GESCHIKT VOOR
- iiquu sensor alarm (510ILSAA001)
- iiquu remote control operated sensor alarm (510ILSAA002)
BATTERY WARNING
- Remove batteries before storing the Alarm for extended periods.
- Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing
injury and product damage.
- Replace fully discharged batteries immediately.
- Do not put the button cells in your mouth as this could impair your health.
- Keep out of reach of young children as they could swallow these and choke.
- Do not use in wet locations.
TROUBLE SHOOTING
Remote control not operating
- Batteries low, flat, missing or incorrectly fitted.
- Infra-Red Transmitter LED obscured.
- Remote control not pointing directly at alarm unit.
DISPOSAL AND RECYCLING
At the end of its useful life the product should be disposed of via a
suitable Recycling Center. Do not dispose of with your normal
household waste.
Do not burn.
SUITABLE FOR
iiquu sensor alarm (510ILSAA001)
iiquu remote control operated sensor alarm (510ILSAA002)

REMOTE CONTROL

EXTRA REMOTE CONTROLS FOR IIQUU SENSOR ALARMS

Installation and Operating Instructions

These instructions should be retained in a safe place for future reference
UK

REMOTE CONTROL

EXTRA AFSTANDSBEDIENINGEN VOOR IIQUU SENSOR ALARMEN

Installatie- en bedieningsinstructies

Deze instructies moeten bewaard worden op een veilige plaats voor
toekomstige raadpleging
NL
2 PACK2 PACK

REMOTE CONTROL

ZUSÄTZLICHE FERNBEDIENUNGEN FÜR IIQUU SENSOR-ALARME

Installations- und Gebrauchsanweisung

Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf, sodass Sie sie später
immer zur Hand haben
D
Mit der Fernbedienung wird das Gerat ein- bzw. ausgeschaltet. Die Fernbedienung
funktioniert mit Infrarotstrahlen und muss daher direkt auf den PIR-Alarm gerichtet
werden.
BATTERIEN EINLEGEN
Die Batterien in die Fernbedienung einlegen:
Die Fernbedienung wird mit einer CR2032-Batterie geliefert. Die durchschnittliche
Lebensdauer von Batterien bei normaler Nutzung betragt ca. 1 Jahr.
Das Batteriefach befindet sich auf der Ruckseite der Fernbedienung.
1. Schieben Sie den Deckel des Batteriefachs an der Ruckseite der
Fernbedienung herunter.
2. Entfernen Sie vorsichtig die Schutzfolie von der Batterie.
3. Schieben Sie den Deckel wieder auf das Batteriefach.
DIE FERNBEDIENUNG MIT DEM ALARMGERÄT
VERBINDEN
Legen Sie vor den nächsten Installationsschritten die Batterien ein. Suchen Sie die
„LEARN”-Taste.
1. Drucken Sie auf die „LEARN”-Taste.
2. Richten Sie die Fernbedienung direkt auf die Vorderseite des Alarmgerätes und
drucken Sie auf die Taste ARM (einschalten). Es ertont ein kurzer Piep Ton und
das Lämpchen blinkt nicht mehr, um zu bestätigen, dass die Fernbedienung mit
dem Alarmgerat verbunden ist.
WARNHINWEIS IN BEZUG AUF DIE BATTERIEN:
- Entfernen Sie die Batterien bei längerer Nichtnutzung aus dem Gerat.
- Batterien können schädliche Flüssigkeiten enthalten, entflammbares Material
kann auslaufen oder explodieren, wodurch Verletzungen und Schaden am
Gerat entstehen können.
- Erneuern Sie leere Batterien sofort.
- Nicht in feuchten Räumen anbringen.
PROBLEMLÖSUNG
Die Fernbedienung funktioniert nicht
- Batterien sind leer, fehlen oder wurden falsch eingelegt.
- Das LED-Lämpchen des Infrarot-Transmitters ist abgeschirmt.
- Die Fernbedienung ist nicht direkt auf den PIR-Alarm gerichtet.
WEGWERFEN UND RECYCLEN
Am Ende der Lebensdauer muss das Produkt als Elektronikschrott
entsorgt werden. Die Batterien werfen Sie bitte in die entsprechen
-
den Sammelbehälter. Nicht in den normalen Hausmüll werfen.
Nicht verbrennen.
GEEIGNET FÜR
- iiquu sensor alarm (510ILSAA001)
- iiquu remote control operated sensor alarm (510ILSAA002)
2 PACK

View the manual for the iiquu 510ILSAA009 here, for free. This manual comes under the category Remote Controllers and has been rated by 1 people with an average of a 7.8. This manual is available in the following languages: English. Do you have a question about the iiquu 510ILSAA009 or do you need help? Ask your question here

Need help?

Do you have a question about the iiquu and the answer is not in the manual? Ask your question here. Provide a clear and comprehensive description of the problem and your question. The better your problem and question is described, the easier it is for other iiquu owners to provide you with a good answer.

Number of questions: 0

General
iiquu
510ILSAA009 | 510ILSAA009
Remote Controller
8716778913856
English
User manual (PDF)
Design
Remote control proper useSecurity system
Product colourWhite
InterfaceIR Wireless
Housing materialPlastic
Input typePress buttons
Backlight buttons
Buttons quantity2
Brand compatibilityiiquu
Display
Built-in display
Backlight display
Performance
Number of devices supported-
Maximum range- m
LED indicators
Battery
Rechargeable-
Battery technology-
Built-in battery
Packaging content
Batteries included
Manual
Packaging data
Quantity per pack2 pc(s)
Package typeBlister
Weight & dimensions
Weight- g
show more
adslot

Can't find the answer to your question in the manual? You may find the answer to your question in the FAQs about the iiquu 510ILSAA009 below.

Is your question not listed? Ask your question here

No results